The Repository of VTEI
id: 28544
Title: Прагмалінгвістика: прагматична компетенція = Рragmalinguistics: pragmatic competence
Authors: Лебедєва Н., Тимкова В.
Keywords: лінгвістика, прагматика, компетенція, граматика
Date of publication: 2023-05-22 13:03:38
Last changes: 2023-05-22 13:03:38
Year of publication: 2023
Summary: У контексті навчання іноземної мови викладання прагматики намагається сприяти здатності студентів співвідносити соціально прийнятне використання мови в межах контексту, в якому вони знаходяться. Тому прагматична компетентність є важливою складовою ефективної комунікації. Прагматика мови, як дослідницька галузь у рамках вивчення іноземної мови була традиційно зорієнтована на міжкультурну прагматику, що призвело до відносно вузької та односторонньої уваги до мовленнєвих актів і пов’язаних із ними соціально-прагматичних аспектів. Здатність мовців адекватно використовувати мову в соціальній взаємодії часто охоплюється поняттям комунікативної компетенції. У контексті вивчення іноземної мови прагматична компетенція означає вміння правильно діяти в іншомовних комунікативних ситуаціях. Проаналізовано різні моделі комунікативної компетентності, які по-різному розглядають і моделюють прагматичну компетентність як важливий компонент. Вони визначають компетенцію таким чином: когнітивні здібності та навички, які люди мають або можуть навчитися вирішувати конкретні проблеми, а також пов’язану з ними мотиваційну, вольову та соціальну готовність і навички успішно та відповідально використовувати розв’язання проблем у різноманітних ситуаціях. Зв’язок між граматичними утвореннями та прагматикою відображає здатність розуміти імпліцитне значення іншого мовця за допомогою механізму, який називається прагматичною компетенцією. Запропонована у дослідженні концепція передбачає більш комплексне розуміння прагматичної компетенції як компонента знання іноземної мови, що виходить за межі соціально-прагматичного, культурного контексту, а також прагмалінгвістичних аспектів використання мови на стику прагматики та граматики (наприклад, дискурсу), враховуються також лексико-граматичні варіанти виділення інформації.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28544
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 2023. Вип. 61, Т. 2. С. 152-157
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28544.pdf Size : 353942 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge