Репозиторій ВТЕІ
id: 28545
Назва: Англійські неологізми у сфері інформаційних технологій: словотвірний аспект = Еnglish neologisms of information technology: word-formation aspect
Автори: Тимощук Н.М.
Ключові слова: лексика, морфологічне словотворення, афіксація, телескопія, конверсія
Дата публікації: 2023-05-22 13:13:00
Останні зміни: 2023-05-22 13:13:00
Рік видання: 2023
Аннотація: Постійний розвиток є найважливішою умовою існування мови. Процес пізнання світу, поява нових понять і реалій, зміни в суспільному житті, науково-технічний прогрес відбуваються перманентно, потребуючи необхідної кількості нових лексичних одиниць. Статтю присвячено аналізові морфологічних процесів творення англійських неологізмів сфери інформаційних технологій. Актуальність дослідження інноваційної лексики зумовлена її великою кількістю та частотою її вживання. У статті було охарактеризовано теоретичні аспекти морфологічного словотворення, розкрито наукові підходи до різних способів морфологічного словотвору у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних мовознавців. У науковій розвідці з’ясовано походження неологізмів зі сфери інформаційних технологій та способи їхнього творення в англійській мові. Матеріалом дослідження слугували 436 англійських неологізмів зі сфери інформаційних технологій, обрані методом суцільної вибірки зі словників The Word Spy, The Urban Dictionary, The Cambridge Dictionary, The Merriam-Webster Dictionary. Здійснений аналіз нової лексики зі сфери інформаційних технологій показав, що зазначена терміносистема є однією з найбільш активних з огляду на кількість нових одиниць, що поповнюють словниковий склад англійської мови. Результати морфологічного аналізу досліджуваних одиниць продемонстрували, що більшість ІТ-неологізмів утворюються шляхом словоскладання. Спостерігається й активність префіксальної словотворчої моделі, зокрема особливо актуалізується префікс cyber-. Досліджені лексичні неологізми англійської мови були утворені шляхом словоскладання (47,48 %), префіксації (11,97 %), суфіксації (8,72 %), телескопії (9,63 %), абревіації (10,78 %), усічення (9,63 %), конверсії (1,79 %). Перспективність подальших досліджень вбачаємо у необхідності аналізу способів перекладу англійських неологізмів у сфері інформаційних технологій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28545
Тип видання: Стаття у наукових фахових виданнях України
Видавництво: Нова філологія : зб. наук. пр. Одеса, 2023. № 89. С. 228-233
Розташовується в колекціях: Статті/ Видання інших установ/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 28545.pdf Розмір : 1948310 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити