The Repository of VTEI
id: 27288
Title: Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі
Authors: Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О.
Keywords: трансформація; номіналізація; переклад; художній дискурс; особове дієслово; неособові форми дієслова; десемантизація.
Date of publication: 2021-10-11 09:45:07
Last changes: 2021-10-11 09:45:07
Year of publication: 2021
Summary: У статті обстоюється думка про те, що міжмовна трансформація номіналізації в українських перекладах англійських художніх текстів має свою специфіку. На прикладі зібраного емпіричного матеріалу було здійснено перекладацький аналіз готових білінгвальних зразків перекладу художніх текстів. У статті з’ясовано лінгвальну природу поняття «транспозиція частин мови» у внутрішньомовному та міжмовному аспектах. Під міжмовною транспозицією розуміємо один із різновидів перекладацьких трансформацій, що застосовується через різні мовні та мовленнєві відмінності англійської та української мов. Трансформація виявляється у переході слова з одного лексико-граматичного класу або розряду до іншого у процесі перекладу та використовується для досягнення адекватності перекладу. Явище номіналізації є процесом збільшення номінативних елементів, функцій, ознак або статичних сем внаслідок зменшення дієслівних елементів, функцій, ознак або динамічних сем. Результатом такого перетворення є збільшення статичної семантики при паралельному зменшенні динамічної семантики вихідних мовних елементів і структур.
Повна номіналізація одиниць цільової мови зреалізована через: 1) перетворення англійських особових форм дієслово та допоміжних дієслів на українські іменники, прикметники тощо (номіналізація за типом «особове/допоміжне дієслово → іменник/прикметник»); 2) перетворення англійських особових форм дієслова й модальних дієслів на українські предикативні прислівники або слова стану (номіналізація за типом «особове/модальне дієслово → предикативний прислівник/ слово стану»); 3) вилучення англійських дієслів-зв’язок; 4) трансформація англійських неособових форм дієслова й утворених ними конструкцій в українські номінативні фрази (номіналізація за типом «неособова форма дієслова → номінативна фраза»); 5) вилучення особових та неособових форм дієслова.
В англо-українському напрямку перекладу головною умовою застосування трансформації номіналізації є наявність в англійських текстах оригіналу дієслівних структур та елементів, що беруть участь у структуруванні нефлективного англійського синтаксису, а саме: синтаксичних структур з десемантизованими дієсловами-зв’язками, допоміжних дієслів, складних конструкцій, утворених на основі дієслова, дієслівних підрядних речень, конструкцій, ускладнених зворотами з неособовими формами дієслова. Буквальне відтворення в українському перекладі англійських вищеназваних структур та елементів перевантажує синтаксис українського речення, головною рисою якого є гнучкість та зосередження не на утворенні усталених аналітичних конструкцій, а на окремому слові та різновидах його форм.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27288
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2021. Vol. 9. Issue 1. P. 69-73.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27288.pdf Size : 1074871 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge