The Repository of VTEI
id: 27364
Title: Логістична компетентність як складова ефективності логістики
Authors: Поліщук І. І., Довгань Ю. В.
Keywords: логістика; індекс ефективності логістики; логістична компетентність; логістичні компетенції; фахівці з логістики; вища освіта
Date of publication: 2022-01-10 14:15:30
Last changes: 2022-01-10 14:15:30
Year of publication: 2021
Summary: Дана робота є продовженням циклу статей, в яких висвітлено результати наукових досліджень присвячених проблематиці функціонування системи підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити здійснення ефективної логістичної діяльності підприємств України, обґрунтуванню напрямів та розробки практичних механізмів її удосконалення. Дослідження проведені групою науково-педагогічних працівників Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, які забезпечують викладання навчальних дисциплін майбутнім фахівцям з логістики – здобувачам вищої освіти освітніх програм «Логістика», (освітній ступінь «бакалавр»), «Товарознавство та комерційна логістика» (освітній ступінь «бакалавр»), «Маркетинг» (освітні ступені «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр») та «Менеджмент» (освітній ступінь «бакалавр»). Методологічні та методичні підходи до проведення дослідження, а також отримані результати пройшли обговорення та отримали позитивну оцінку стейкхолдерів зазначених освітніх програм та провідних роботодавців Подільського регіону. У статті вивчено динаміку змін рейтингових позицій України в глобальному рейтингу індексу логістичної ефективності та в окремих його компонентах. Визначено сутність та співвідношення понять «логістична компетентність» та «логістичні компетенції». Виділено освітні складові загальних проблем розвитку сфери логістики України. Здійснено моніторинг вакансій роботодавців в сегменті сфери транспорту і логістики на ринку праці України. Виявлено вимоги роботодавців до компетенцій фахівців сфери транспорту і логістики. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення підготовки фахівців сфери логістики у вищих закладах освіти України, гармонізації стандартів професійних компетенцій фахівців з логістики із європейськими стандартам компетенцій в логістиці та управлінні ланцюгами поставок.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27364
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Modern Economics. 2021. № 28. С. 127-133. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-18.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27364.pdf Size : 316845 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge