The Repository of VTEI
id: 28524
Title: Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators
Authors: Тимощук Н.М.
Keywords: електронні словники, перекладачі, англійська мова як іноземна, вища освіта, здобувачі
Date of publication: 2023-03-17 10:36:30
Last changes: 2023-03-17 10:36:30
Year of publication: 2023
Summary: Уміння послуговуватися словником є однією із базових навичок, якими повинні володіти професійні перекладачі. Більшість сучасних наукових досліджень аналізує особливості використання словників, зокрема електронних, здобувачами, які вивчають англійську мову як іноземну. У статті досліджуються сучасні тенденції використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів в українських університетах та їх ставлення до них. Наше дослідження має на меті заповнити прогалину в сучасній науково-педагогічній літературі щодо вподобань майбутніх перекладачів та специфіки використання різних електронних словників для у їх фаховій підготовці. З метою перевірки ставлення, особливостей та частоти використання електронних словників нами було проведено опитування (Google forms) серед 32 здобувачів вищої освіти ступенів магістра за спеціальністю 035 «Філологія» (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Емпіричні дані проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що здобувачі зазвичай використовують різні типи електронних словників, оскільки вони допомагають їм розвинути чотири основні мовні навички. Майбутні перекладачі надають перевагу двомовним словникам і використовують їх частіше, ніж інші типи словників. Крім того, електронні словники використовуються значно частіше, ніж друковані версії через їх зручність, повноту, портативність та актуальність. Впровадження на заняттях з іноземної мови інноваційних педагогічних технологій і прийомів, таких як електронні словники, підвищує рівень володіння студентами іноземною мовою, створює ліпші умови для набуття навичок аудіювання та читання, підвищує мотивацію до навчання, сприяє особистісному розвитку студентів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28524
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». 2023. Вип. 59. Т. 3. С. 249-254
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28524.pdf Size : 1098350 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge