The Repository of VTEI
id: 28545
Title: Англійські неологізми у сфері інформаційних технологій: словотвірний аспект = Еnglish neologisms of information technology: word-formation aspect
Authors: Тимощук Н.М.
Keywords: лексика, морфологічне словотворення, афіксація, телескопія, конверсія
Date of publication: 2023-05-22 13:13:00
Last changes: 2023-05-22 13:13:00
Year of publication: 2023
Summary: Постійний розвиток є найважливішою умовою існування мови. Процес пізнання світу, поява нових понять і реалій, зміни в суспільному житті, науково-технічний прогрес відбуваються перманентно, потребуючи необхідної кількості нових лексичних одиниць. Статтю присвячено аналізові морфологічних процесів творення англійських неологізмів сфери інформаційних технологій. Актуальність дослідження інноваційної лексики зумовлена її великою кількістю та частотою її вживання. У статті було охарактеризовано теоретичні аспекти морфологічного словотворення, розкрито наукові підходи до різних способів морфологічного словотвору у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних мовознавців. У науковій розвідці з’ясовано походження неологізмів зі сфери інформаційних технологій та способи їхнього творення в англійській мові. Матеріалом дослідження слугували 436 англійських неологізмів зі сфери інформаційних технологій, обрані методом суцільної вибірки зі словників The Word Spy, The Urban Dictionary, The Cambridge Dictionary, The Merriam-Webster Dictionary. Здійснений аналіз нової лексики зі сфери інформаційних технологій показав, що зазначена терміносистема є однією з найбільш активних з огляду на кількість нових одиниць, що поповнюють словниковий склад англійської мови. Результати морфологічного аналізу досліджуваних одиниць продемонстрували, що більшість ІТ-неологізмів утворюються шляхом словоскладання. Спостерігається й активність префіксальної словотворчої моделі, зокрема особливо актуалізується префікс cyber-. Досліджені лексичні неологізми англійської мови були утворені шляхом словоскладання (47,48 %), префіксації (11,97 %), суфіксації (8,72 %), телескопії (9,63 %), абревіації (10,78 %), усічення (9,63 %), конверсії (1,79 %). Перспективність подальших досліджень вбачаємо у необхідності аналізу способів перекладу англійських неологізмів у сфері інформаційних технологій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28545
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Нова філологія : зб. наук. пр. Одеса, 2023. № 89. С. 228-233
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28545.pdf Size : 1948310 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge