The Repository of VTEI
id: 27094
Title: Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма. Ступінь вищої освіти «бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Authors: Гладій І.О.
Keywords: облік, грошові кошти, дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції, запаси, основні засоби, нематеріальні активи, зобовязання, доходи, витрати, фінансові результати, статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал
Date of publication: 2021-04-12 16:47:31
Last changes: 2021-04-12 16:47:31
Year of publication: 2020
Summary: Метою вивчення дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти теоретичних знань із методики ведення фінансового обліку на підприємствах різних видів економічної діяльності у відповідності до чинного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Завданнями дисципліни виступає засвоєння знань з побудови фінансового обліку; формування навичок складання та опрацювання первинної документації з обліку коштів, запасів, фінансових інвестицій, необоротних активів, власного та позикового капіталу; оволодіння методикою обліку активів, власного капіталу і зобов’язань; вивчення основ процесу формування облікової інформації для складання фінансової звітності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27094
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 34 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27094.pdf Size : 394274 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge