The Repository of VTEI
id: 27097
Title: Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування
Authors: Гладій І.О.
Keywords: фінансова звітність, консолідація, облік асоційоване підприємство, дочірнє підприємство
Date of publication: 2021-04-12 16:54:02
Last changes: 2021-04-12 16:54:02
Year of publication: 2020
Summary: В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти ОС «Магістр» повинен оволодіти такими навичками: організовувати облік об’єднань підприємств: використовувати методичні прийоми та інструментарій
консолідації фінансової звітності; здійснювати відображення в обліку та звітності групи підприємств операції між материнським та дочірніми підприємствами; використовувати методичні прийоми консолідації фінансової звітності та розраховувати показники консолідації на дату створення групи
підприємств; розраховувати показники консолідації фінансової звітності, розраховувати неконтрольовану частку та відображати її у консолідованій фінансовій звітності; використовувати міжнародні підходи щодо консолідації до процесу консолідації фінансової звітності національних підприємств з
врахуванням положень та вимог НП(С)БО та МСФЗ.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27097
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27097.pdf Size : 303396 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge