The Repository of VTEI
id: 27123
Title: Роль логіки у математиці та формуванні конкурентоспроможного фахівця.
Authors: Гулівата І.О., Ніколіна І.І.
Keywords: Ключові слова: логіка; логічне мислення; математика; конкурентоспроможний фахівець.
Date of publication: 2021-05-05 14:48:32
Last changes: 2021-05-05 14:48:32
Year of publication: 2020
Summary: Розвинуте логічне мислення є необхідною передумовою успішної роботи юриста,
економіста, управлінця, науковця, що відображено у стандартах вищої освіти України. Це є ознакою
загальнолюдської та професійної освіченості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у власній професійної діяльності. Така діяльність передбачає
володіння певним логічним арсеналом – методами аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення,
вмінням доводити і спростовувати, робити правильні висновки, приймати обґрунтовані, раціональні
рішення. У зв’язку з цим, постає проблема пошуку шляхів формування логічного мислення фахівців
різних сфер з урахуванням історичного зв’язку логіки з математикою.
Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано теоретичні та емпіричні
методи дослідження: вивчення наукових праць, аналіз навчальної і методологічної літератури,
педагогічні спостереження за процесом навчання студентів ЗВО.
У дослідженні визначено роль та застосування логіки, як науки, у математиці. На прикладі бінарних
відношень показано, що числення предикатів дає чітке уявлення про загальні та абстрактні ідеї і
відношення в математиці. Встановлено зв`язок між логікою та математикою. Визначено шляхи
імплементації логічних законів в інших науках через навчання математичних дисциплін.
Встановлено, що формування логічної культури фахівців будь якої сфери може бути реалізоване під
час навчання математики або використання системи нестандартних логічних задач.
Вплив логіки на математику величезний і незаперечний. Математична логіка по суті є формальною
логікою, що використовує математичні методи. Так звана «математизація» знань по суті є
«логічним» знанням. Тому формування логічної культури конкурентоспроможного фахівця може
бути здійснено за рахунок вивчення математичних дисциплін, або з використанням системи
нестандартних логічних задач.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27123
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип. 57. С. 86-92. DOI: 10.31652/2412-1142-2020-57-86-92
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27123.pdf Size : 580355 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge