The Repository of VTEI
id: 27291
Title: Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні
Authors: Антонюк К.Г.
Keywords: інвестиції, туризм, джерела інвестицій, капітальні інвестиції, інвестиційне забезпечення, інвестиційна привабливість.
Date of publication: 2021-10-11 09:52:10
Last changes: 2021-10-11 09:52:10
Year of publication: 2021
Summary: Питання інвестицій в туристичну сферу України завжди є актуальним, адже галузь туризму займає одне із
провідних місць у формуванні інвестиційної привабливості країни. Для розвитку даної галузі важливим є характеристика
джерел інвестування, їх аналіз, визначення їх особливостей та структури. Мета. Дослідження джерел інвестиційного
забезпечення розвитку туризму в Україні, їх структури, особливостей, формування позиції України у рейтингу капіта-
ловкладень у сферу туризму, пошук додаткових джерел інвестування в туристичну галузь є основною метою даного до-
слідження. Методика. У ході дослідження було використано такі методи: аналізу, синтезу, порівняння, математичний
та узагальнення. Інформаційною основою дослідження є дані Державної Служби Статистики України, Світовий Атлас
Даних, статистичні дані Всесвітньої туристичної організації. Саме завдяки цим даним було проаналізовано, досліджено
та сформовано висновки щодо дослідження джерел інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні. Результа-
ти дослідження полягають у визначенні відсоткового співвідношення джерел інвестування в економіку України, визначен-
ні місця країни в рейтингу капіталовкладень у сферу туризму, дослідженні особливості розподілу капітальних інвестицій
за видами економічної діяльності та пропозицій оптимальних рішень щодо вибору джерел інвестиційного забезпечення
туризму в Україні. Практична значимість даної статті полягає у тому, що проведенi дослiдження можуть бути викори-
стані при формуванні інвестиційної стратегії в галузі туризму як самими туристичними підприємствами, так і на рівні
державної інвестиційної стратегії.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27291
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. С. 100–107.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27291.pdf Size : 894904 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge