The Repository of VTEI
id: 27306
Title: Інноваційні технології формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери.
Authors: Ткачук Тетяна Іванівна, Паславська Інга Болеславівна
Keywords: Ключові слова: педагогічні умови, іншомовна компетенція фахівців економічної сфери, культурологічні тенденції, закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О), майбутні вчителі іноземної мови.
Date of publication: 2021-10-21 17:47:43
Last changes: 2021-10-21 17:47:43
Year of publication: 2021
Summary: Анотація Стаття присвячена проблемі формування іншомовної компетенції фахівців економічної
сфери в системі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
У статті розкрито сутність методики реалізації педагогічних умов формування іншомовної
компетенції фахівців економічної сфери, яку впроваджено в три етапи та перевірено істинність
гіпотези дослідження за результативністю статистично-математичних показників. Розкрито, що у
структурі іншомовної компетенції фахівців економічної сфери виокремлено інформаційнокогнітивний, мотиваційно-ціннісний та практико-діяльнісний компоненти. Критеріями визначення
рівня сформованості інформаційно-когнітивного компонента іншомовної компетентності майбутніх
учителів іноземної мови є аксіологічний, лінгвокультурологічний, практично-комунікативний. В
аспекті виділених критеріїв та показників обґрунтовано чотири умовних рівні сформованості
іншомовної компетенції фахівців економічної сфери у системі професійної підготовки в умовах
педагогічного коледжу: початковий, базовий, достатній та високий рівні.
Дослідженням доведено позитивний вплив на формування іншомовної компетенції фахівців
економічної сфери з дисциплін спеціальної і психолого-педагогічної підготовки серед студентів
педагогічного коледжу. У навчально-змістовий курс фахових дисциплін додано тести, вправи, аудіо- та
відеофайли культурологічного спрямування, що позитивно впливає на розвиток їхньої іншомовної
компетентності як здатність фахіця через адекватне сприйняття і повагу до інших мов та культур
виявляти активну і відповідальну життєву позиціюу соціумі.
Згідно результатів експериментального дослідження, розроблена модель формування іншомовної
компетенції фахівців економічної сфери, в основі якої представлені нами педагогічні умови та
методика їх реалізації, створили основу для впровадження в освітній процес спецсемінару
«Культурологічні тенденції майбутніх учителів іноземної мови». За співставленням показників
констатувального та формувального етапів дослідження спостерігається підвищення рівня
сформованості іншомовної компетенції фахівців економічної сфери в експериментальній групі
осіб.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27306
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 59. С. 132-137.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27306.pdf Size : 530749 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge