The Repository of VTEI
id: 29222
Title: Використання середовища geogebra в математичній підготовці студентів економічних спеціальностей
Authors: Гусак Л.П., Радзіховська Л.М., Гринчук Т.П.
Keywords: математична підготовка фахівців, Geogebra, інформаційно-комунікаційні технології, методика навчання
Date of publication: 2024-02-09 16:19:34
Last changes: 2024-02-09 16:19:34
Year of publication: 2023
Summary: Застосування інформаційних технологій у процесі навчання у закладах вищої освіти вже стало буденністю, але постійно з'являються нові інструменти, які допомагають викладачам та студентам. Щоб освіта справді відповідала запиту сучасних реалій, необхідно безперервно модернізувати форми та методи навчання. Одним таким найбільш актуальним помічником у навчанні вищої та прикладної математики є система динамічної математики GeoGebra. В статті розглянуто питання модернізації методичних систем викладання математичних дисциплін, які вивчають студенти економічних спеціальностей. Розкрито можливості інструментального засобу GeoGebra, які мають значення для підвищення якості математичної підготовки майбутніх економістів у контексті реалізації дидактичного принципу наочності та включення студентів до дослідницької, проєктної діяльності. Особлива увага приділяється практичним аспектам використання GeoGebra під час розв’язання прикладних завдань, пов’язаних із застосуванням активних прийомів та методів навчання математичним дисциплінам, зростанням творчої та інтелектуальної активності студентів під час роботи з темами, які потребують візуалізації математичних понять та об’єктів. Виділено умови методично доцільного включення Geogebra у практику викладання математичних дисциплін для підготовки економістів та модернізації вже функціонуючих методичних систем викладання математичних дисциплін. Доведено, що використання інтерактивного геометричного середовища GeoGebra дозволяє здійснити візуалізацію абстрактних математичних понять, що сприяє якнайшвидшому сприйняттю матеріалу, більш глибокому його розумінню і підвищує зацікавленість до дисципліни, що вивчається. Крім того, використання систем динамічної математики як в аудиторній, так і в неаудиторній роботі позитивно позначається на успішності студентів. Виконання математичних завдань за допомогою середовища GeoGebra викликає у студентів пізнавальний інтерес до точних наук і сприяє розвитку візуального та творчого мислення. GeoGebra слід вважати спеціальним візуальним середовищем не тільки для вирішення конкретних завдань, пов’язаних з математикою та математичним моделюванням, але й середовищем для виконання міждисциплінарних проєктів інтеграційного характеру.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29222
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця, 2023. Вип. 70. С. 24-34
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29222.pdf Size : 1180364 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge