The Repository of VTEI
Стаття Scopus
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27832 Enterprise value management based on the stakeholder approach Sytnyk H., Vysochyn I., Zhuk T., Olesenko I., Stratiichuk V. 2022-08-22 31
27775 Audit of Budget Programs in European Union Countries Hnydiuk I.V., Datsenko G.V., Krupelnytska I.H., Kudyrko O.M., Prutska O.O. 2022-08-11 21
27774 De-Shadowization of Tax Gaps in the System-Compositional Models of State Fiscal Policy: Comparative Analysis of EU Countries and Ukraine Trusova N.V., Hryvkivska O.V., Polishchuk N.V., Skrypnyk S.V., Lobacheva I.F., Kudyrko O.M. 2022-08-11 20
27736 De-Shadowization of Tax Gaps in the System-Compositional Models of State Fiscal Policy: Comparative Analysis of EU Countries and Ukraine Trusova N.V., Hryvkivska O.V., Polishchuk N.V., Skrypnyk S.V., Lobacheva I.F., Kudyrko O.M. 2022-08-03 21
27733 Diagnostics of the State of Safety-Oriented Enterprise Management System Using Neural Networks Havlovska N., Koptieva H., Babchynska O., Rudnichenko Y., Lopatovskyi V., Prytys V. 2022-08-03 14
27701 Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company Kоrzh N.V. 2022-08-01 19
27683 Model of electronic public health management on the example of the territorial community of Vinnytsia region Nebava M.I., Savina Т.В., Zayukov I.V., Vasazhenko N.O., Lesko O.Yo., Smolarz A., Ormanbekova A. 2022-07-29 24
27671 Social-economic development of the United Territorial Communities and development of a strategy for sustainable development (case of Ukraine) Tarasenko D., Тsyklaurі O., Belei S., Rіabenka M., Mazurkevych I., Bashlai S. 2022-07-28 18
27618 Green Enterprise Logistics Management System in Circular Economy Bozhanova V., Korenyuk P., Lozovskyi O., Belous-Sergeeva S. Bielienkova O., Koval V. 2022-07-26 22
27593 Scientific and educational consortium as institutional projection of the innovative professional training Levchuk O., Levchuk K., Husak L. 2022-06-17 41
27565 Innovative approaches to the development of a new sour milk product Vlasenko I.G., Bandura V., Semko T., Fialkovska L., Ivanishcheva O., Palamarchuk V. 2022-02-15 93
27537 Innovative approaches to the development of a new sour milk product Vlasenko I., Bandura V., Semko T., Fialkovska L., Ivanishcheva O., Palamarchuk V. 2022-02-15 81
27397 Audit of Budget Programs in European Union Countries Hnydiuk I., Datsenko G., Krupelnytska I., Kudyrko O., Prutska O. 2022-01-13 93
27358 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata I.O., Husak L.P., Radzihovska L.M., Nikolina I.I. 2021-12-30 93
27356 Application of the program-target method in budget management Prokopets L., Kantsur I., Hats L., Kharchenko T., Smahlo O. 2021-12-30 117
27342 Crisis Management of Restaurant Business in Modern Conditions Klymchuk A., Postova V., Moskvichova O., Hryhoruk I. 2021-12-30 123
27334 International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. 2021-12-30 93
27271 Analysis of Methodological Approaches Towards Assessing Conditions of International Commodity Markets Convergence Tanasiichuk Alona, Hromova Olha, Yaremenko Oksana, Kovalchuk Svitlana, Sirenko Svitlana 2021-10-07 101
27194 Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я Гнидюк І.В. 2021-09-01 174
27187 Fiscal and Monetary Policy of Economic Development Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. 2021-08-30 139