The Repository of VTEI
2016
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27077 Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України Павлюк Т. І., Урбанович В. А. Сун Проаналізовано динаміку заощаджень населення України та напрямки їх використання. З’ясовано основні ... 27
27076 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. Сун В статье рассмотрены основные теоретические положения о сущности и содержании понятия «занятость» ... 15
27019 Features of the financial analysis tools application in audit of business entities’ capital use efficiency Kotseruba Nataliia Сун The article considers the issues of increasing the validity of audit evidence with regard to capital... 21
27010 Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності Коцеруба Н. В. Сун статті розглянуто питання підвищення обґрунтованості аудиторських доказів стосовно оцінювання ефект... 36
27009 Критерії оцінки операційних та фінансових ризиків Коцеруба Н. В. Тд Врахування впливу кризових чинників, притаманних ринковій економіці, спрямовує внутрішній контроль н... 19
26997 Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Коцеруба Н.В., Грицина Р. Р. , Білецька Н. В. Сун У статті обґрунтовано застосування факторного аналізу чистого фінансового результату – прибутку підп... 22
26980 Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України. Павлюк Т. І., Гусак К. Ю. Сун Аграрний сектор України за останні роки стає найбільш привабливим для залучення іноземних інвестицій... 17
26979 Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці Павлюк Т. І. Сун Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів конкуренції та її ролі в умовах ринку. Проаналізо... 36
26972 Контроль державних закупівель : програма та робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп Навчальна програма призначена для здобувачів освіти, які навчаються за освітньою програмою підготов... 15
26971 Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв Самостійна робота здобувачів освіти у вигляді розв’язку завдань із відповідним поясненням її методи... 25
26961 Звітність як інструмент побудови ефективної системи соціальної відповідальності підприємства Гладій І.О., Дзюба О.М. М(з Сучасна специфіка функціонування економіки та бізнесу зумовлює суттєвий розвиток негосподарської ст... 25
26960 Перекладацькі адаптивні стратегії у сучасній транслятології як механізм адекватної передачі комунікативно-прагматичного значення Ткачук Тетяна Іванівна Сун У статті висвітлено поняття перекладацьких адаптивних стратегій та проаналізовано погляди вітчизняни... 211
26852 Дефініції стратегії та методів управління ліквідністю комерційного банку Кудирко О. М. Крупельницька І.Г. Сун В статті розглянуто сучасні стратегії управління ліквідністю, сформовано комплекс завдань для якісн... 26
26731 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. Сун У даній статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування іміджу організації як факто- ра... 168
26722 Методи управління фінансовими ризиками Корж Н.В. Суз У статті досліджено сутність і природу фінансових ризиків, проведена їхня класифікація. Розглянуто ... 34
26720 Social capital: contents, conversion into other forms of capital, structure Korzh N. V. Сун Проаналізовані основні теоретичні підходи до визначення поняття «соціальний капітал». На основі ана... 26
26719 Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі україни Лозовський О.М. Сун У статті здійснено оцінку експортних можливостей підприємств олійно-жирової галузі країни на основі ... 142
26717 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. Сун У даній статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування іміджу організації як факто- ра... 27
26681 Methods for assessing the competitiveness and attractiveness of tourist destinations Korzh N. М(з Methods for assessing the competitiveness of tourist destinations were analyzed at the macro and loc... 26
26678 Напрямки оптимізації стратегії управління персоналом вітчизняних підприємств Лозовський О.М., Маценко А.А. Сун У статті розкрито стратегію управління персоналом як найважливішої складової підвищення продуктивнос... 33