The Repository of VTEI
2020
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28518 Теорія організації = Оrganization theory Іванченко Г.В. Рп Метою вивчення дисципліни «Теорія організації» є визначення теоретичних засад організації з позиції ... 1
28517 Самоменеджмент = Self-management Іванченко Г.В. Рп Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичним навичками з питань особист... 0
28516 Контролінг Іванченко Г.В. Рп У час нестабільної економічної ситуації в країні важливим є вихід із кризових явищ з мінімальними за... 0
28515 Менеджмент = Мanagement Іванченко Г.В. Рп Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» комплексу знань про ... 0
28504 Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності Зарєзова А.В., Ковтун Е.О. Знп У статтi розглянуто сутнiсть мiжнародного маркетингу в управлiннi зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю пi... 219
28502 Формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства = Formation of an effective mechanism for management of foreign economic activity of the enterprise Ковтун Е.О. Сун Стаття присвячена питанню формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльніст... 18
28501 Організація зовнішньоторговельних операцій = Foreign trade transactions management Ковтун Е.О. Здп Опанування навчальної дисципліни «Організація зовнішньоторговельних операцій» здобувачами відбуваєть... 0
28500 Організація зовнішньоторговельних операцій = Еnterprise foreign economic activity Ковтун Е.О. Мв Виконання курсової роботи сприяє розширенню загальнотеоретичних знань здобувачів вищої освіти з дисц... 0
28499 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Здп Метою навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» є формування сучасного управлінського мислення,... 0
28498 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Рп Метою викладання дисципліни «Міжнародний менеджмент» є формування сучасного управлінського мислення,... 0
28497 Менеджмент соціального забезпечення Ковтун Е.О. Рп Метою викладання дисципліни «Менеджмент соціального забезпечення» є формування сучасного управлінськ... 1
28496 Формування управлінських компетенцій менеджера медичних закладів у сучасних умовах = Development of management competences of a health institution manager in modern conditions Махначова Н.М., Махначов М.В. Сун У статті визначено напрями формування управлінських компетенцій менеджера медичних закладів на сучас... 16
28495 Реклама = Аdvertising Головчук Ю.О. Рп Метою вивчення дисципліни «Реклама» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної системи погляді... 0
28486 Моніторинг інформаційного забезпечення цнап вінницької області в умовах нестабільності епідемічної ситуації = Іnformation support monitoring of administrative services centers in vinnytsia region in the context of epidemic situation instability Семенюк І.Ю., Махначова Н.М., Іванченко Г.В. Сун У статті досліджено якість інформаційного забезпечення діяльності Центрів надання адміністративних п... 11
28485 Роль публічних комунікацій в демократизації суспільства = Тhe role of public communications in the democratization of society Боковець В.В., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Сун У статті авторами представлене осмислення феномену публічних комунікацій як ефективного інструменту ... 13
28484 Управління персоналом = Рersonnel management Бондарчук Л.В. Здп Метою вивчення дисципліни Процеси, що протікають у сучасному бізнес-середовищі, стають ефективними з... 0
28483 Формування стратегії управління ризиками з метою підвищення ефективності імпортних операцій підприємства = Formation of a risk management strategy in order to increase the efficiency of import of an enterprise Семенюк І.Ю., Махначова Н.М. Суз У статті визначено основні моделі управління ризиками підприємства при здійсненні імпортної діяльнос... 21
28466 Менеджмент соціального забезпечення Ковтун Е.О. Рп Метою викладання дисципліни «Менеджмент соціального забезпечення» є формування сучасного управлінськ... 1
28460 Формування механізму управлінського консультування в сучасних умовах = Formation of the Mechanism of Management Consulting in Modern Conditions Корж Н.В., Бондарчук Л.В. Сун Розглянуто сутність, зміст та форми управлінського консультування. Визначено передумови розвитку упр... 17
28445 Системи технологій = Systems of technologies Бондарчук Л.В. Рп Метою навчальної дисципліни «Системи технологій» є формування комплексу професійної компетентності у... 0