The Repository of VTEI
2020
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28052 The influence of the composition of bacterial starter cultures on the maturation process and the quality of hard rennet cheese Vlasenko I., Semko T., Palamarchuk V. Сун Об’єктом дослідження є закваски, що використовуються у виробництві твердих сичужних сирів. Одним з н... 7
28051 Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів = Іdentification and methods of detecting falsified goods Власенко І.Г., Паламарчук В.І. Рп «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів» є теоретичним вивченням фундаментальних п... 0
28050 Сучасні лінгвістичні теорії = Мodern linguistic theories Іваницька Н.Б. Рп Дисципліна «Сучасні лінгвістичні теорії» належить до обов’язкових дисциплін професійної підготовки і... 0
28049 Сучасні лінгвістичні теорії = Мodern linguistic theories Іваницька Н.Б. Рп Дисципліна «Сучасні лінгвістичні теорії» належить до обов’язкових дисциплін професійної підготовки і... 0
28017 Міжнародне технічне регулювання = Іternational technical regulation Паламарчук В.І. Мв Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Міжнародне технічне регулювання»: ... 0
28016 Оцінка відповідності = Сonformity assessment Паламарчук В.І. Здп Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Оцінка відповідності» полягають у ... 0
28015 Оцінка відповідності = Сonformity assessment Паламарчук В.І. Рп Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Оцінка відповідності» полягають: з... 0
28014 Оцінка відповідності = Сonformity assessment Паламарчук В.І. Мв Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Оцінка відповідності» полягають у ... 0
28013 Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management Паламарчук В.І. Мв Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія та упра... 0
28012 Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management Паламарчук В.І. Здп Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія та упра... 0
27992 Міжнародне технічне регулювання = International technical regulation Паламарчук В.І. Рп Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки магістрів, баз... 0
27958 Маркетинг інновацій = Мarketing innovation Громова О.Є. Рп Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти (ЗВО) теоретичних знань з проблем ма... 0
27957 Поведінка споживачів = Сonsumer behavior Громова О.Є. Рп Метою вивчення дисципліни є формування знань та практичних навичок у здобувачів вищої освіти щодо ро... 0
27956 Стратегічний маркетинг = Strategic marketing Громова О.Є. Рп Метою дисципліни є: оволодіння теоретичними знаннями з проблем маркетингу, методами розробки планів ... 0
27955 Музеєзнавство та музейно-виставкова справа Антонюк К.Г. Мв Самостійна робота здобувачів вищої освіти із дисципліни «Музеєзнавство та музейно-виставкова справа»... 1
27954 Соціальна робота в громаді = Social work in the community Мартинова Л.Б., Стратійчук В.М. Рп Робоча програми включає перелік тем курсу щодо формування у здобувачів теоретичних знань, практичних... 0
27953 Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise” Стратійчук В.М. Суз У статті ідентифіковано ключові поняття, що застосовуються в процесі концептуалізації поняття «політ... 31
27928 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп Робоча програма спрямована на вивчення здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» основ економічної т... 0
27927 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп Розвиток ринкових відносин та здійснення економічних реформ в Україні зумовлюють потребу у фахівцях,... 1
27926 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп Розвиток ринкових відносин та здійснення економічних реформ в Україні зумовлюють потребу у фахівцях,... 1