The Repository of VTEI
2020
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27127 Оцінка цифровізації публічного управління та адміністрування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді. Ніколіна І.І. Тд Здійснено оцінку цифровізації публічного управління та адміністрування у Вінницькій міській об’єднан... 6
27126 Evaluation of the dynamics of threats of digital transformation to optimize the management of economic systems Nikolina I. I., Hulivata I.O., Kopniak K. V. Суз An analytical review of scientific research of foreign scientists on realization of the digital tran... 5
27123 Роль логіки у математиці та формуванні конкурентоспроможного фахівця. Гулівата І.О., Ніколіна І.І. Сун Розвинуте логічне мислення є необхідною передумовою успішної роботи юриста, економіста, управлінця,... 8
27122 Модель інтегральної оцінки цифрового врядування на місцевому рівні. Ніколіна І.І. Сун Обґрунтовано, що концептуальні підходи глобальних індексів щодо оцінки розвитку цифрового суспільств... 7
27119 Implementation of E-learning as an Integral Part of the Educational Process Havryliuk N., Osaulchyk O., Dovhan L., Bondar N. Суз The paper aims to examine current tendencies in implementing e-learning as an integral part of the e... 9
27118 Innovative Potential of E-learning as a Basis of Distance Education Osaulchyk Olga, Dovhan Larysa Суз The article considers the key positions of distance education, the basis of which is e-learning. The... 12
27117 Peculiarities of Patriotic Education for Youth by Means of Foreign Language Study Osaulchyk O.B. Сун Viewing the political events today the article is devoted to the peculiarities of patriotic educatio... 10
27110 Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки Даценко Г. В. Сун Доведено важливість аудиторської перевірки як одного з методів внутрішнього контролю, що забезпечує ... 16
27109 Лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу публіцистичних текстів (на матеріалі The Times) Семенюк М.Д. Дрп На матеріалі The Times розкрито лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу публіцистичн... 16
27107 Інвективна лексика в сучасному англійськомовному та українськомовному дискурсах Манжурова Ю.В. Дрп Розкрито інвективну лексику в сучасному англійськомовному та українськомовному дискурсах... 11
27106 Функціонально-технологічні особливості начинок, що використовуються в кондитерській промисловості Лисенко О.Л., Гирич С.В., Бандура В.М. Сун Метою проведених нами досліджень було встановлення оптимальних параметрів змішування сировинних комп... 16
27097 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти ОС «Магістр» повинен оволодіти такими навичка... 15
27096 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп Дисципліна «Консолідація фінансової звітності» спрямована на систематизацію концептуальних положень,... 14
27095 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС "магістр", спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» спрямована на формування знань з теорії організації та... 24
27094 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма. Ступінь вищої освіти «бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Гладій І.О. Рп Метою вивчення дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти теоретичних знань із методики веденн... 17
27093 Лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів: Кваліфікаційна робота Антоненко В.В. Дрп Розкрито лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів... 18
27092 Сюжетно-стилістична варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу: Кваліфікаційна робота Бондар А. Дрп Розкрито сюжетно-стилістичну варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу... 14
27091 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г. В. Сун У статті розглянуто питання нормативного регулювання системи державного фінансового контролю в Украї... 22
27090 Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств Даценко Г. В. Сун У статті досліджено питання інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств.... 12
27089 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г. В. Сун У статті досліджено питання організації внутрішнього контролю підприємства. Виокремлено основні проб... 19