The Repository of VTEI
2013
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26989 Дослідження теоретичних аспектів стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства Кудирко О. М., Даценко Г. В. Сун Розглянуто сутність та особливості управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств, відобра... 181
26984 Теорія фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Мв Самостійна робота передбачає вивчення тем, окремих питань,надання відповідей на питання для самоконт... 173
26974 Теорія фінансово-господарської діяльності : Опорний конспект лекцій Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Окл Опорний конспект лекцій призначений для опрацювання дисципліни «Теорія фінансово-господарської діял... 252
26973 Теорія фінансово-господарської діяльності : збірник практичних завдань для практичних занять з дисципліни Даценко Г. В., Ковальчук С. П. Здп Головне призначення завдань - набуття студентами практичних навичок з теорії фінансово господарсько... 187
26946 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія Даценко Г. В., Нижник В. М., Ніколайчук М. В., Васильківський Д. М., Кравцова А. М., Хмелевський О. В., М(в Розкрито механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі формування... 439
26902 Внутрішній та зовнішній контроль виконання кошторису бюджетної установи Даценко Г. В. Сун В статті автор визначає основні складові елементи організації державного фінансового контролю щодо в... 184
26900 Державний фінансовий контроль іноземних інвестицій Даценко Г. В. Сун В статті автор досліджує організацію дієвого механізму контролю в Україні за порядком надходження і ... 167
26899 Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення Кудирко О.М.,Шпортко С.Ф Сун У статті було розглянуто і узагальнено напрями удосконалення процесу контролю основних засобів на пі... 158
26898 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М Сун У статті розкриваються питання, пов’язанні з методикою аудиту компонентів власного капіталу. Наводят... 171
26897 Аналіз якості аудиторських послуг та шляхи їх підвищення Кудирко О.М., Путь І.О. Тд У статті визначено нормативні засади,елементи, основні проблемні питання та напрямки розвитку систем... 157
26896 Проблеми та перспективи автоматизації аудиторської перевірки в Україні Кудирко О.М, Марценюк В.С. Тд У статті розглянуто організацію процесу аудиту та досліджено основні причини, що перешкоджають впров... 161
26895 Аналіз розвитку екологічного аудиту в Україні Кудирко О.М.,Плаксій Н.В Тд В статті досліджено питання виникнення екологічного аудиту в різних країнах, визначено його сутніст... 152
26894 Проблеми внутрішнього аудиту в Україні та шляхи її вирішення Кудирко О.М.,Шафієва С.Г. Сун У статті розглянуто питання сутності внутрішнього аудиту, його ефективності у різних сферах діяльнос... 188
26677 Особливості оцінки економічної ефективності корпоративного управління Корж Н.В. Сун У статті досліджено підходи до оцінки ефективності корпоративного управління та застосовано системни... 190
26550 Representation of Temporal realtions in Narrative Сhugu Svitlana Суз Abstract. The study of semantic and functional differences between sentence-level temporal expressio... 305
26536 Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання Даценко Г.В., Левченко І.А. Сун У статті обгрунтовано суть економічного контролю за касовими операціями та грошовими коштами на підп... 483
26514 Застосування непрямих методів контролю за сплатою єдиного податку в місцевому оподаткуванні Даценко Г.В., Пасько М.О. Сун За сучасних умов підвищеного тіньового сектору економіки та корупції, в умовах подолання комплексу т... 225
26476 Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій Даценко Г.В., Громова А.Є., Громова О.Є. Сун У статті сформульовано визначення інвестицій, проведено їх класифікацію за різними ознаками, зроблен... 1094
26456 Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в україні Даценко Г.В. Сун У статті визначено роль фінансового контролю у забезпеченні належного функціонування фінансової сис... 153
26381 Проблеми якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Шпортко С.Ф. Сун У статті розглянуто й узагальнено теоретичні та практичні аспекти оцінки якості аудиторських послуг... 160
1