The Repository of VTEI
2017
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27380 Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності Смагло О.В. Сун Стаття присвячена дослідженню сутнісних характеристик поняття “капіталізація банківської системи”. П... 57
27269 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун У статті запропоновано теоретико-методичний вимір наукового обґрунтування поняття «інституційна безп... 72
27268 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун У статті запропоновано теоретико-методичний вимір наукового обґрунтування поняття «інституційна безп... 68
27265 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. Сун У статті розглянуто сутність та особливості бюджетної децентралізації, а також її вплив на органи мі... 87
27264 Розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах євроінтеграції Осіпова Л.В., Гороховська Ю.І. Сун У статті розглянуто сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграці... 86
27220 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд Розкрито переваги конкурентної політики держав Європейського Союзу... 85
27219 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд Розкрито переваги конкурентної політики держав Європейського Союзу... 88
27199 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун Розкрито економічну сутність сучасного податкового регулювання як складової соціального розвитку сус... 87
27198 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун Розкрито економічну сутність сучасного податкового регулювання як складової соціального розвитку сус... 86
27158 Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів Гусак Л.П., Гулівата І.О. Сун В статті розкрито теоретичний аспект значення математичної компетентності в контексті сучасного розв... 229
27067 Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздібної торгівлі Лагдан А.В. Коцеруба Н.В. Сун статті розглянуто питання реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Висвітлено особли... 351
26983 Інвентаризація як метод контролю збереження товарноматеріальних цінностей підприємства Гладій І.О. Сун Розглянуто суть інвентаризації, як методу контролю збереження товарноматеріальних цінностей підприєм... 129
26970 Організація державного фінансового контролю : Робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп Самостійна робота з дисципліни полягає в опануванні здобувачами вищої освіти особливостей повноваже... 102
26969 Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи для освітньої програми "Фінансовий контроль та ауд... 402
26964 Контроль публічних закупівель: опорний конспект лекцій Даценко Г. В. Окл Опорний конспект є наочним викладанням програмного матеріату з метою лаконічного та змістовного від... 851
26959 Облікові аспекти формування управлінської звітності про фінансовий стан підприємства Чернікова І.Б., Гладій І.О. М(з Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що законодавчо закріплені в Україні, є базо... 132
26958 Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення Гладій І.О. Сун В науковій статті висвітлено питання обліку матеріальних витрат господарюючого суб’єкта. Метою досл... 99
26957 Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства Гладій І.О. Сун У статті висвітлено принципи побудови облікового забезпечення стратегічного управління підприємством... 118
26956 Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджуються питання аналітичного забезпечення контролю в системі управління формуванням ... 379
26921 Translating Culture: Foreignization VS Domestification Ткачук Т.І. Сун The article discusses the concept of foreignization and domestication strategies in translation as a... 402