The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26512 2019 Функція маркетингу в мінімізації ризиків партнерської взаємодії в бізнес-системах індустрії туризму Головчук Ю.О., Стадник В.В., Соколюк Г.О. Сун 9
26511 2019 Маркетингові підходи до аналізу чинників макросередовища в контексті економічної безпеки бізнес-стратегій підприємств туристичної індустрії. Головчук Ю.О., Стадник В.В. Сун 9
26510 2020 Маpкетингoва тoваpна пoлітика - інстpyмент підвищення кoнкypентoспpoмoжнoсті підпpиємства Головчук Ю.О., Середницька Л.П. Сун 6
26509 2020 Формування та особливості ефективної рекламної кампанії. Головчук Ю.О., Дибчук Л.В. Сун 12
26508 2020 Strategy of internationalization by Ukrainian meat producers’ implementation Tanasiichuk A., Hromova О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. СSc 7
26507 2020 Виставково-ярмаркові заходи як складові формування партнерських відносин. Головчук Ю.О., Середницька Л.П. Сун 7
26506 2020 Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення якості співпраці підприємств зі споживача Головчук Ю. О., Середницька Л. П. Сун 6
26505 2020 Market Researches which Are Conducted for Introduction of New Product on the Market. Tanasiichuk A., Hromova О., Holovchuk Y., Serednytska L., Shevchuk A. СSc 8
26504 2010 Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу Даценко Г.В. Сун 9
26503 2014 Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів Даценко Г.В., Поліхун Т.В. Сун 5
26502 2018 Комунікативна лінгвістика Терещенко Л.Я. Рп 7
26501 2018 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Комунікативна лінгвістика" Терещенко Л.Я. Мв 10
26500 2018 Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до СРС дисципліни Бондар Наталія Дмитрівна Мв 7
26499 2019 Термінознавство першої іноземної мови: робоча програма з дисципліни Ковалевська Тетяна Іванівна Рп 6
26498 2019 Друга іноземна мова: завдання до практичних занять з дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Самохвал О.О. Здп 9
26497 2019 Комунікативна лінгвістика. Завдання до практичних занять. Терещенко Л.Я. Мв 6
26496 2019 Іноземна мова за професійним спрямуванням: завдання до практичних занять з дисципліни Бондар Наталія Дмитрівна Здп 6
26495 2020 Розвиток концепції споживчої лояльності у сучасному маркетингу (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОСВІТ», с.Стадниця, Вінницький район, Вінницька область) Закревська Т.О. Дрп 14
26494 2020 Друга іноземна мова: робоча програма дисципліни Осаульчик О.Б. Рп 6
26493 2020 Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови: робоча програма дисципліни Осаульчик О.Б. Рп 8