The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27982 Вища та прикладна математика Гусак Л.П., Гулівата І.О. П Практикум містить завдання, методичні рекомендації та вказівки до їх виконання, тестові завдання для... 10
27981 Вища та прикладна математика Гулівата І.О., Гусак Л.П. Рп Вища та прикладна математика є нормативною дисципліною циклу загальної підготовки, яка формує фахови... 0
27980 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Нп Навчальний посібник містить загальні теоретичні положення основних розділів теорії ймовірностей. Вик... 14
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. Здп Предметом вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» є методологічні та мето... 0
27902 Інформаційні системи і технології в туризмі Добровольська Н.В. Мв Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в туризмі» є формування у здобувачів те... 0
27900 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. Знп В статті узагальнено теоретичні основи процесу формування здоров’язбережувальних пріоритетів студент... 32
27850 Психологія Штифурак В.Є. Окл У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей загальна психологія є курсом засвоєння фундамен... 15
27849 Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар'єрів майбутніх менеджерів Штифурак В.Є., Штифурак В.С. Сун У статті проаналізовано особливості професійної діяльності менеджерів, акцентовано увагу на умовах і... 24
27829 Вдосконалення класифікації оборотних активів як об’єкта стратегічного управління Стратійчук В.М. Сун У статті досліджено класифікації оборотних активів підприємства сучасних науковців. Виділено найсутт... 37
27824 Особливості ідентифікації поняття «оборотні активи» як об’єкту стратегічного управління Стратійчук В.М. Сун Досліджено особливості виникнення поняття «оборотні активи» та обґрунтовано теоретичні основи визнач... 39
27811 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун Інноваційно-екологічна діяльність в умовах сучасної економіки відіграє важливу роль у своєчасності т... 37
27810 Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Сун У сучасних умовах господарювання готельна справа стає все більш розповсюдженою. Готельне господарств... 36
27809 Комунікаційний процес в управлінні: основні положення Бабчинська О.І. Сун У статті розглянуті проблеми управління комунікаціями підприємства, а також визначено перспективи їх... 32
27698 Вплив тривалості робочого часу на здоров’я зайнятого населення України Заюков І.В. Сун Виявлено вплив тривалості робочої зміни та тижня на здоров’я зайнятого населення України. Досліджено... 22
27697 Вплив поведінкових факторів на стан здоров’я і самозбереження зайнятого населення України Заюков І.В. Сун У статті проаналізовано рівень задоволеності респондентами власним життям. З’ясовано потреби зайнято... 30
27696 Впровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям при підготовці магістрів в ЗВО Заюков І., Кобилянський О. Сун У статті актуалізована проблема виробничого травматизму серед молодих працівників. Проаналізовано фа... 29
27695 Інформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян Кобилянський О., Заюков І., Пінаєва О. Сун Метою статті є дослідження важливості інформальної безперервної освіти в системі забезпечення високо... 40
27694 Аналіз іпотечного кредитування сільського господарства в Україні Лобачева І.Ф., Поліщук Н.В., Смашнюк О.В. Сун Статтю присвячено дослідженню розвитку вітчизняного іпотечного ринку. Розглянуто теоретині аспекти т... 25
27693 Аналіз ринку шоколадних виробів в Україні Лобачева І.Ф., Беженар Ю.Є. Сун У статті розглянуто тенденції розвитку ринку шоколадних виробів в Україні. Досліджено динаміку обсяг... 35
27692 Оцінка ринку готельних послуг у Львівській області Мазуркевич І.О., Іваніщева О.А. Сун У статті проведено аналіз стану та проблем розвитку ринку готельного бізнесу на прикладі Львівської ... 26