The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27080 Budget policy of social development Chugunov I., Makohon V., Pasichnyi M. and Nikitishin A. М(з The monograph is devoted to the development of methodological and institutional framework for the f... 12
27008 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв За мету курсу становить вивчення нової універсальної парадигми наукового знання, у межах якої вивчаю... 19
26996 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун У статті розглянуто особливості організа- ції і планування аудиту фінансової стійкості та платоспром... 35
26995 Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун Предмет дослідження-сукупність теоретичних та методичних особливостей застосування процедур та прийо... 18
26982 Дью Дилідженс: робоча програма Даценко Г.В. Рп Метою вивчення дисципліни «Дью Дилідженс» є опанування теоретичних знань із організації та методоло... 20
26955 Управлінська звітність підприємства: принципи формування Гладій І.О. Сун У статті розглянуто принципи формування управлінської звітності, ідентифікація її форм, елементів т... 19
26954 Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства Гладій І.О. Сун У статті розглянуто особливості формування управлінської звітності підприємства в процесі управлінн... 20
26953 Облікова стратегія у складі програмованого (системного) менеджменту - шлях до успіху на ринку Гладій І.О., Чернікова І.Б. Тд Вивчаючи різноманітні джерела щодо інформаційної підсистеми управління діяльністю сучасного підпри... 17
26952 Облікове забезпечення системи управління витратами на поліпшення основних засобів Гладій І.О. Тд Реалії сьогодення обумовлюють зростання потреби в релевантній інформації, яка необхідна керівництву... 22
26951 Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління Гладій І.О., Чернікова І.Б. Сун Розглянуто теоретичні засади вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення для формування повної... 41
26945 Податок на прибуток: зарубіжний досвід контроль розрахунків зі сплати податку Даценко Г. В. Сун Податок на прибуток - прямий, загальнодержавний податок, частка якого залишається і в місцевих бюдже... 29
26930 Особливості документального оформлення обліку паливномастильних матеріалів Гладій І.О., Коцеруба Н.В. Сун В статті розглянуті теоретичні основи документального оформлення операцій з паливно-мастильними ма... 23
26920 Cultural Translation VS Cultural Appropriation Ткачук, Тетяна Іванівна; Паславська, Інга Болеславівна Сун The article discusses the notion of cultural appropriation, which is seen as a certain power dynamic... 26
26891 Дью Дилідженс : Робоча програма Даценко Г.В. Рп Робоча програма для студентів галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оп... 21
26890 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. Здп Завдання до практичних занять з дисципліни «Аудит оподаткування» розроблено відповідно до навчальни... 26
26884 Аудит та оподаткування : Програма та робоча програма Даценко Г.В. Рп Важливою складовою у системі знань, передбачених до опанування в процесі освітньо-професійної підго... 23
26883 Державний фінансовий контроль : Програма та робоча програма Даценко Г.В. Рп Програма та робоча програма для студентів за спеціальністю «Фінанси і кредит", «Фінанси, банкі... 16
26882 Фінансовий контроль як інструмент ефективної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання Даценко Г. В. Сун Стаття присвячена систематизації поглядів науковців щодо розуміння сутності поняття «фінансовий конт... 25
26881 Аудит оподаткування : Методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г.В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Аудит оподаткування» розроблено відповід... 47
26878 Державний фінансовий контроль організацій і установ : Програма та робоча програма Даценко Г.В. Рп Програма та робоча програма для студентів спеціальності "Облік і аудит", "Облік та оп... 25