The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28503 Управління експортно-імпортними операціями підприємства = Мanagement of export-import operations of the company Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В. Сун Стаття присвячена проблемі ефективного управління експортно-імпортними операціями. Обґрунтовано осно... 7
28455 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Ковтун Е.О., Дячук М.В., Русавська Ю.П. Сун У статті розглянуто базові поняття процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю, а також проан... 4
28376 Розвиток процесів відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження реформи децентралізації = Development of reproductive processes of resource potential, subject to the introduction of decentralization reform Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун У статті здійснено аналіз змін у процесах відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження р... 9
28375 Особливості укладання договору із власниками авторських прав Бахновська І.П. Сун У статті досліджено основні елементи авторського договору, визначено процедуру й порядок укладення а... 11
28374 Правова система як цілісний і структурований комплекс правових явищ = Тhe legal system as a holistic and structured set of legal phenomena Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Сун Стаття присвячена дослідженню правової системи, яка розглядається як цілісний і структурований компл... 11
28373 Вплив реформи децентралізації на відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України = Тhe impact of decentralization reform on the reproduction of the resource potential of agrarian sector of economy of Ukraine Лозовський О., Горшков М. Сун У статті здійснено аналіз змін в процесах відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження р... 9
28290 Муніципальне право Махначова Н.М. Мв Самостійна робота здобувачів є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння ... 0
28272 Перспективи інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. Сун В статті розглянуто інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці та проведено йо... 7
28271 Економічне співробітництво України та Польщі в умовах поглиблення інтеграційних процесів у Європі = Trade and economic cooperation of Ukraine and Poland under development of integration processes in Europe Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. Сун Проаналізовано торговельно-економічну співпрацю України та Польщі в період по вступі РП до ЄС та дос... 6
28270 Вплив демографічних і соціально-економічних чинників на підвищення конкуретоспроможності людського потенціалу України Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. Суз В статті проаналізовані основні питання, пов'язані із впливом демографічних та соціально-економ... 8
28167 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf С., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. СSc Ukraine is the only major agricultural country whose production of biofuels has declined since 2010.... 24
27981 Вища та прикладна математика Гулівата І.О., Гусак Л.П. Рп Вища та прикладна математика є нормативною дисципліною циклу загальної підготовки, яка формує фахови... 2
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. Здп Предметом вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» є методологічні та мето... 0
27902 Інформаційні системи і технології в туризмі Добровольська Н.В. Мв Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в туризмі» є формування у здобувачів те... 0
27900 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. Знп В статті узагальнено теоретичні основи процесу формування здоров’язбережувальних пріоритетів студент... 46
27850 Психологія Штифурак В.Є. Окл У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей загальна психологія є курсом засвоєння фундамен... 15
27849 Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар'єрів майбутніх менеджерів Штифурак В.Є., Штифурак В.С. Сун У статті проаналізовано особливості професійної діяльності менеджерів, акцентовано увагу на умовах і... 38
27829 Вдосконалення класифікації оборотних активів як об’єкта стратегічного управління Стратійчук В.М. Сун У статті досліджено класифікації оборотних активів підприємства сучасних науковців. Виділено найсутт... 60
27824 Особливості ідентифікації поняття «оборотні активи» як об’єкту стратегічного управління Стратійчук В.М. Сун Досліджено особливості виникнення поняття «оборотні активи» та обґрунтовано теоретичні основи визнач... 54
27811 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун Інноваційно-екологічна діяльність в умовах сучасної економіки відіграє важливу роль у своєчасності т... 50