The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27272 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціального захисту та соці... 2
27267 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О. О., Неголюк О. Ю. Сун У статті описані основні проблеми які пов’язані з добровільним медичним страхуванням в соціальній, з... 6
27263 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи Осіпова Л.В., Плахтій В.Г. Сун У статті розглянуто економічну сутність соціального захисту населення та його організаційно-правові... 5
27249 Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Хомчук А. І. Сун Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціального захисту та соці... 10
27248 Підсумки вступу в дію положень ПВЗВТ: основні проблеми та перспективи Осіпова Л.В. Сун Проаналізовано перспективи зовнішньоторговельного співробітництва з країнами ЄС, в контексті прискор... 9
27218 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. М(в У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні основи дослідження ринку праці. Проана... 19
27202 Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання Нікітішин А.О. Сун Співвідношення головних елементів податкового регулювання значною мірою залежить від тенденцій демо... 15
27080 Budget policy of social development Chugunov I., Makohon V., Pasichnyi M. and Nikitishin A. М(з The monograph is devoted to the development of methodological and institutional framework for the f... 37
27008 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв За мету курсу становить вивчення нової універсальної парадигми наукового знання, у межах якої вивчаю... 53
26996 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун У статті розглянуто особливості організа- ції і планування аудиту фінансової стійкості та платоспром... 92
26995 Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун Предмет дослідження-сукупність теоретичних та методичних особливостей застосування процедур та прийо... 42
26982 Дью Дилідженс: робоча програма Даценко Г.В. Рп Метою вивчення дисципліни «Дью Дилідженс» є опанування теоретичних знань із організації та методоло... 38
26955 Управлінська звітність підприємства: принципи формування Гладій І.О. Сун У статті розглянуто принципи формування управлінської звітності, ідентифікація її форм, елементів т... 46
26954 Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства Гладій І.О. Сун У статті розглянуто особливості формування управлінської звітності підприємства в процесі управлінн... 47
26953 Облікова стратегія у складі програмованого (системного) менеджменту - шлях до успіху на ринку Гладій І.О., Чернікова І.Б. Тд Вивчаючи різноманітні джерела щодо інформаційної підсистеми управління діяльністю сучасного підпри... 42
26952 Облікове забезпечення системи управління витратами на поліпшення основних засобів Гладій І.О. Тд Реалії сьогодення обумовлюють зростання потреби в релевантній інформації, яка необхідна керівництву... 47
26951 Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління Гладій І.О., Чернікова І.Б. Сун Розглянуто теоретичні засади вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення для формування повної... 84
26945 Податок на прибуток: зарубіжний досвід контроль розрахунків зі сплати податку Даценко Г. В. Сун Податок на прибуток - прямий, загальнодержавний податок, частка якого залишається і в місцевих бюдже... 53
26930 Особливості документального оформлення обліку паливномастильних матеріалів Гладій І.О., Коцеруба Н.В. Сун В статті розглянуті теоретичні основи документального оформлення операцій з паливно-мастильними ма... 122
26920 Cultural Translation VS Cultural Appropriation Ткачук Т.І., Паславська І.Б. Сун The article discusses the notion of cultural appropriation, which is seen as a certain power dynamic... 60