The Repository of VTEI
2019
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28482 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Мв Метою самостійної роботи здобувачів є засвоєння в повному обсязі навчальної програми дисципліни та ф... 0
28481 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Ковтун Е. Рп Метою самостійної роботи здобувачів є засвоєння в повному обсязі навчальної програми дисципліни та ф... 2
28480 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Ковтун Е. Рп Робоча програма по курсу «Менеджмент ЗЕД» призначена для роботи здобувачів вищої освіти, завдання ро... 2
28462 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Рп Робоча програма по курсу «Міжнародний менеджмент» призначена для роботи здобувачів вищої освіти, зав... 0
28461 Розробка механізмів економічної безпеки підприємств за умов розвитку євроінтеграційних процесів Бондарчук Л.В. Сун У статті розглянуто і досліджено проблему економічної безпеки з позиції взаємодії національних і рег... 8
28459 Сучасні проблеми та можливості розвитку менеджменту вітчизняних підприємств Ковтун Е. Сун У статті розкрито сутність та етапи формування системи менеджменту вітчизняних підприємств в Україні... 8
28458 Формування соціалізованої особистості здобувачів вищої освіти Ковтун Е. Тд Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, ... 6
28442 Особливості технологічної системи управлінського консультування = Features of technological system management consulting Бондарчук Л.В. Сун Вирішення нових ситуацій, що виникли в технології управління організацією, формування технологічної ... 10
28382 Аспекти морально-правової культури юриста = Аspects of the moral-legal culture of the lawyer Журавська Д.А., Бахновська І.П. Сун Стаття присвячена вивченню напрямків формування морально-правової культури юриста, проблематиці вихо... 12
28381 Проблеми формування правoвoгo вихoвання мoлoді в українському суспільстві = Рroblems of forming of legal education of young people in ukrainian society Бахновська І.П., Кривчак Д.О. Сун У статті розглядаються проблемні питання правового виховання молоді. Правове виховання в перехідному... 9
28380 Формування правової держави Бахновська І.П. Сун Стаття присвячена загальнотеоретичному дослідженню проблеми співвідношення соціальної і правової дер... 13
28378 Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун Стаття містить результати аналізу актуальних проблем діагностики ресурсного потенціалу аграрного сек... 8
28377 Методи та механізми управління ресурсами територіальної громади = Мethods and mechanisms of territorial community resource management Горшков М.А. Сун Сучасний адміністративний менеджмент потребує нових підходів та адаптації існуючих та нових методів ... 15
28347 Проблеми розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу України = Problems of development of educational-qualification potential of Ukraine Мартинова Л.Б. Суз У статті рогзглянуті питання пов’язані з проблемами розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу Ук... 17
28269 Управлінська культура як складова професіоналізму Мартинова Л.Б. Сун В статті проаналізовані основні питання пов’язані із управлінською культурою та її впливом на ефекти... 9
28268 Вплив глобалізації на розвиток рітейлу Мартинова Л.Б., Соколовська В.В. Сун Розглянуто світовий досвід розвитку роздрібних торговельних мереж. Проаналізовано стратегії виходу г... 9
28267 Goals and objectives of modern labour market institutions = Цілі та завдання інститутів сучасного ринку праці Martynova L., Yurchуk I. Сун The institutional structure of the labour market and the contradictory role of the state prevailing ... 10
28266 Міжнародний досвід наповнення місцевих бюджетів та можливості його впровадження в Україні Мартинова Л.Б., Маршук Л.М. Сун У статті досліджено досвід зарубіжних країн у сфері наповненості місцевих бюджетів в умовах децентра... 9
28239 Іноземна мова за професійним спрямуванням Ткачук Т.І. Рп Програма та робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» призначена для зд... 0
28053 Application of ultra-high-temperature processing of raw milk to improve cheese quality Semko T., Palamarchuk V., Sukhenko V. СSc The increase in natural cheese production has brought issues related to ensuring the production of h... 24