The Repository of VTEI
2019
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27404 Процедури та прийоми аналізу при здійсненні аудиту майнового стану підприємства Коцеруба Н.В. Тд Здійснення аудиту, як форми контролю майнового стану підприємства відбувається на основі пр... 8
27378 Соціальна політика: реалії та перспективи Смагло О.В. Сун У статті розглянуто проблеми сутності соціальної політики. Проаналізовано підходи до визначення дан... 8
27359 Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект Смагло О.В. Сун У статті розглянуто залучення іноземних інвестицій в економіку України, що сприяють розвитку націона... 32
27297 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун Розглянуто особливості природних умов Середнього Побужжя з погляду можливостей розвитку на їх основі... 45
27247 Аналіз державного фінансування соціального захисту пенсіонерів в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Паламарчук І.А. Сун У статті розглянуто сутність соціального захисту пенсіонерів та його структуру. Проаналізовано питом... 32
27232 Фінансування соціального забезпечення в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Грицик Н.В. Сун Розглянуто суть та складники соціального захисту. Визначено зміст та необхідність процесу децентралі... 31
27227 Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Мв Метою вивчення дисципліни «Макроекономіка» є набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знан... 114
27226 Макроекономіка. Робоча програма Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Рп Робоча програма дисципліни «Макроекономіка» складена відповідно до місця та значення дисципліни за ... 120
27225 Макроекономіка. Завдання до практичних занять Павлюк Т. І. Здп Методичні вказівки до практичних занять (12 тем, 42 год.)... 411
27224 Державна система фінансування соціального забезпечення як головна складова системи соціального захисту в Україні Осіпова Л. В. Монастирський Д. В. Тд Соціальне забезпечення в Україні займає важливе місце в системі гарантії здійснення прав і свобод л... 46
27217 Соціальний захист – складова частина соціальної політики Павлюк Т. І., Демченко О. П. Сун У статті розглянуто теоретичні та практичні проблеми за- безпечення соціального захисту населення. ... 36
27216 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. Мв Метою дисципліни «Маркетингові інформаційні системи» є формування у здобувачів вищої освіти системи ... 77
27197 Strategy of financial resources management within the paradigm of european integration: monograph Datsenko G., Dziuba O., Hladii I., Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk S., Krypelnitska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Maistcr L., Otkalcnko O., Sclicda S., Hhina N. М(з In the context of increasing the efficiency of enterprises, as an important segment of economic rela... 35
27104 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. Рп Вивчення дисципліни «Управлінський облік» спрямоване на оволодіння здобувачами вищої освіти теорети... 258
27103 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп Предметом дисципліни є теоретичні засади та діюча практика ведення управлінського обліку в міжнарод... 79
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв Метою дисципліни «Управлінський облік у міжнародних корпораціях» є оволодіння теоретичними знаннями... 207
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп Організація ефективної діяльності будь-якого підприємства залежить від якості управління, яка багато... 3172
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає набуття студентами теоретичних зн... 653
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. Здп Цільова аудиторія навчального посібника – це студенти 2 курсу, які мають зрозуміти основні етапи роз... 84
27081 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. Здп Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає набуття студентами теоретичних з... 99