The Repository of VTEI
2019
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27104 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. Рп Вивчення дисципліни «Управлінський облік» спрямоване на оволодіння здобувачами вищої освіти теорети... 20
27103 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп Предметом дисципліни є теоретичні засади та діюча практика ведення управлінського обліку в міжнарод... 18
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв Метою дисципліни «Управлінський облік у міжнародних корпораціях» є оволодіння теоретичними знаннями... 22
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп Організація ефективної діяльності будь-якого підприємства залежить від якості управління, яка багато... 44
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає набуття студентами теоретичних зн... 44
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. Здп Цільова аудиторія навчального посібника – це студенти 2 курсу, які мають зрозуміти основні етапи роз... 17
27081 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. Здп Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає набуття студентами теоретичних з... 16
27066 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. Здп Завдання до практичних занять призначено для аудиторної роботи магістрантів І курсу спеціальності «Ф... 35
27065 Добробут населення - основа розвитку держави Павлюк Т. І., Вільчинська О. Я., Петрик В. О. Сун В статье проанализированы сущность и виды благосостояния населения, выясняется структура. Доказано, ... 106
27064 Безробіття та шляхи його вирішення. Павлюк Т. І., Вакулюк О.А. Сун Статтю присвячено дослідженню проблеми безробіття в Україні та її соціально-економічному аналізу. Ви... 37
27063 Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки Романовська Ю.А. Сун Україна є країною з високим рівнем урбанізації, про що свідчить виконаний опис урбанізаційних тенден... 19
27062 Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти Романовська Ю.А. Сун В економічній безпекології, як і в будь-якій іншій науці, вирішальна роль належить понятійно-категор... 22
27061 Ідентифікація міста як об’єкта соціально-економічної безпеки Романовська Ю.А. Тд Соціально-економічна безпека регіонів на сучасному етапі набуває все більшого значення,оскільки в пр... 18
27060 Соціально-економічна безпека міста Романовська Ю.А. Сун Макрополізація світу зумовила зростаюче значення ролі міст, завдяки чому доцільними вбачаються дослі... 24
27059 Досвід Швеції у реформуванні медичного страхуванні в Україні Романовська Ю.А., Плахтій В.Г. Сун Охорона здоров`я Швеції є прикладом організації якісного медичного обслуговування. У статті дослідже... 18
27058 Регулююча роль податкових пільг в системі оподаткування доходів фізичних осіб Романовська Ю.А., Хомчук А.І. Сун У статті проведено аналіз податку на доходи фізичних осіб протягом останніх років.... 26
27047 Безробіття: причини його подолання. Павлюк Т. І. Сун Статтю присвячено дослідженню проблеми безробіття в Україні та її соціально-економічному аналізу. Ви... 25
27036 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “магістр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Оцінювання та облік майна в матеріальній ... 17
27035 Контроль фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “бакалавр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М., Ковальчук С. П. Мв Метою самостійної роботи з дисципліни «Контроль фінансово- господарської діяльності» є ґрунтовне опа... 16
27034 Внутрішній аудит: робоча програма освітній ступінь «магістр» галузь знань 07 «управління та адміністрування» Кудирко О.М. Рп Метою дисципліни «Внутрішній аудит» є оволодіння здобувачем вищої освіти базовими теоретичними знанн... 13