The Repository of VTEI
2021
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28521 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Радзіховська Л., Гулівата І. Рп Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх бакалаврів фундаментальних математичних знань з мет... 1
28514 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. Рп З розвитком інформаційних технологій і глобалізації поширюється поняття стартапа. Термін «стартап» з... 0
28513 Репутаційний менеджмент = Reputation management Іванченко Г.В. Рп Метою вивчення дисципліни «Репутаційний менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти комплексу... 0
28512 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В.,Гарбар В.А. Мв Економічна теорія являється фундаментальною дисципліною, виступає основою, на якій базується вивченн... 3
28511 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В., Гарбар В.А. Рп Робоча програма спрямована на вивчення здобувачами освітнього ступеня «молодший бакалавр» основ екон... 1
28494 Теоретичні аспекти маркетингових досліджень при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності = Тheoretical aspects of marketing research when performing foreign economic activity by the enterprise Ковтун Е. Сун Стаття присвячена питанню маркетингових досліджень при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної... 42
28493 Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні Ковтун Е. Рп Метою вивчення дисципліни «Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні» є підготовка вис... 0
28492 Сутність поняття «ресурсний потенціал підприємства» Богацька Н., Пустова Ю. Сун Крайність ощадливості України, яка суттєво впливає на ефективність діяльності майже всіх підприємств... 23
28491 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. Сун У статті узагальнено методичні підходи до оцінки виробничої програми підприємства. Наведено теоретич... 18
28490 Проблеми та перешкоди ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства = Рroblems and obstacles of effective economic and financial activity of the enterprise Богацька Н.М. Сун Основною проблемою підвищення ефективності діяльності підприємства є забезпечення максимально можлив... 17
28489 Запобігання корупції в правоохоронних органах: досвід країн ЄС = Рreventing corruption in law enforcement agencies: experience of EU countries Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Суз У статті досліджено проблематичні аспекти європейського досвіду запобігання корупції в правоохоронни... 17
28488 Економічні основи соціального забезпечення = Еconomic fundamentals of social welfar Гарбар В.А.. Недбалюк О.П. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економічні основи соціального забезпеченн... 1
28477 Формування професійної державної служби як один з пріоритетів реформування державного управління Махначова Н.М. Сун В статті обґрунтовано актуальність формування професійної державної служби як одного з пріоритетів р... 23
28476 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Богацька Н.М. Рп Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» є формування сучасного еконо... 0
28475 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Богацька Н.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» складен... 0
28474 Менеджмент соціального забезпечення = Social welfare management Ковтун Е. Мв Метою викладання дисципліни «Менеджмент соціального забезпечення» є формування сучасного управлінськ... 0
28473 Інноваційні технології як засіб формування комунікативної компетентності здобувача вищої освіти Ковтун Е. Тд На сучасному етапі потужним засобом формування комунікативної компетентності здобувача вищої освіти ... 15
28472 Електронна торгівля в умовах міжнародної економічної діяльності = Еlectronic trade in the conditions of international economic activity Ковтун Е.О. Сун У статті досліджено сутність, характерні особливості, переваги та проблеми функціонування електронно... 21
28471 Іноземна мова за професійним спрямуванням = А foreign language for specific purposes Гаврилюк Н. Рп Робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» призначена для здобувачів вищ... 0
28443 Основи підприємництва = Fundamentals of entrepreneurship Гарбар В.А. Рп Метою вивчення дисципліни «Основи підприємництва» є формування у майбутніх фахівців системи знань, с... 0