The Repository of VTEI
2021
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27777 Статистика = Statistics Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. Мв Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок оцінюв... 0
27776 Аналіз господарської діяльності Даценко Г.В., Коцеруба Н.В., Крупельницька І.Г., Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. Нп У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики аналізу господарської ... 0
27775 Audit of Budget Programs in European Union Countries Hnydiuk I.V., Datsenko G.V., Krupelnytska I.H., Kudyrko O.M., Prutska O.O. СSc Audit of budget programs in EU countries requires a detailed study of the audit procedure in order t... 0
27774 De-Shadowization of Tax Gaps in the System-Compositional Models of State Fiscal Policy: Comparative Analysis of EU Countries and Ukraine Trusova N.V., Hryvkivska O.V., Polishchuk N.V., Skrypnyk S.V., Lobacheva I.F., Kudyrko O.M. СSc The purpose of the article is to consider the empirical calculations of the level of de-shadowizatio... 0
27773 Аудиторський консалтинг = Аudit consulting Коцеруба Н.В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Аудиторський консалтинг» розроблено відпо... 1
27772 Статистика = Statistics Коцеруба Н.В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Статистика» розроблено відповідно до навч... 1
27771 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. Здп Обгрунтовано методику досліджень харчових продуктів відповідно до нормативної документації.... 1
27770 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії Ніколіна І., Мукомел А. Тд Здійснено порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії.... 2
27769 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. Здп Описано методику досліджень харчових продуктів відповідно до нормативної документації.... 2
27768 Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж Копчикова І.В. Тд Теорія і практика господарювання торговельних мережевих структур свідчать, що товарні втрати – найва... 2
27767 Фінансовий контроль діяльності установ житлово-комунального господарства Лобачева І.Ф., Кудирко О.М., Копчикова І.В. Тд Ситуація в житлово-комунальному господарстві (ЖКГ) упродовж останнього десятиліття продовжує ускладн... 2
27766 The Digital Communication Activities in Public Management Nikolina I.I. Тд The article is devoted to the digital communication activities in public management.... 1
27765 Технології ресторанної продукції = Restaurant products technologies Семко Т.В., Пахомська О.В. Мв Самостійна робота майбутніх фахівців є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, віль... 2
27764 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. Тд Розглянуто особливості цифрової трансформації та забезпечення інституційної спроможності на місцевом... 2
27763 Фінансовий аналіз = Financial analysis Коцеруба Н.В. Рп Дисципліна «Фінансовий аналіз» є невід’ємною частиною формування професійної компетентності студенті... 1
27762 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Еnterprise business activity simulation Копчикова І.В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів з дисципліни «Моделювання фінансово-господар... 2
27761 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, ба... 1
27760 Освітній потенціал інформаційних технологій в методиці вивчення іноземних мов Довгань Л.І. Сун У статті з’ясовано сутність інформатизованого навчання, розглянуто сучасні аспекти використання інфо... 1
27758 Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом Лозовський О.М., Гаврилюк І.О. Сун Стаття присвячена розкриттю поняття управління часом, як найважливішого ресурсу, задіяного в процесі... 1
27757 Процедури та прийоми фінансового контролю фінансування установи державного сектору Копчикова І.В. Знп У статті визначено необхідність удосконалення державного фінансового контролю як суттєвого чинника р... 1